Izobrazba

Za opravljanje poklica fizioterapevt je treba uspešno zaključiti triletni dodiplomski strokovni program, ki ga razpisuje Visoka šola za zdravstvo- smer fizioterapija. Z znanjem, ki ga diplomant pridobi s študijem, opravljeno diplomo in strokovnim izpitom, se usposobi za samostojno izvajanje fizioterapije kot oblike zdravstvenega varstva. Usposobljen je za ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja in sposobnosti bolnika, za izbor in uporabo ustreznih postopkov, prepoznavanje morebitnih nevarnosti in škodljivih učinkov fizioterapevtskih metod in postopkov ter vodenje dokumentacije o svojem delu. Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni naziv diplomata je diplomirani fizioterapevt oz. diplomirana fizioterapevtka- krajšava: dipl. fiziot.